Hardsun Talk s Braňom

Psychológ, programátorom. Ako k tomu vôbec došlo? :)

Kedy u teba skrsla prvá myšlienka, že po štúdiu psychológie sa chceš uberať týmto smerom? Čo bolo pre teba najväčším impulzom?

Aké boli tvoje prvé kroky v tejto ceste?

Spomínaš si na svoju prvú pracovnú skúsenosť v rámci programovania?

Ako pokračuje tvoje pôsobenie v Hardsune?

Ako vnímaš za svoje pôsobenie v Hardsune svoj progres?

Čo ťa dokáže najviac motivovať?

Čo by si poradil mladším kolegom?

Aby sme neostali len pri práci, prezradíš nám ako najradšej tráviš svoj voľný čas?

Čo oceňuješ na tvojom tíme?

--

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hardsun

Hardsun

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

More from Medium

What Is “this” In Javascript?

1,000 Day Project

arial view of a large city

That is $2,000 every month from only 10 hours work.10

How can you make money on Instagram?