Hardsun Talk s Ivkou

Ahoj Ivi, keďže ťa mnohí naši čitatelia nebudú poznať, skús nás do deja uviesť krátkym introm o sebe :)

Môžeš nám povedať o appke Sloneek trochu viac?

Čiže v podstate sa to dá pochopiť ako HR nástroj, ktorý sa využíva v spoločnostiach na zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov.

Čo ťa k tejto sfére priviedlo? Si v programovaní samouk alebo to bolo štúdium na škole?

Kam viedli tvoje prvé kroky po štúdiu v Košiciach?

Ako si spomínala žiješ v Prahe, Hardsun má sidlo v Košiciach. Dá sa povedať, že pracuješ full remote. Aké v tom vidíš výhody/nevýhody ak to môžeš porovnať?

Programovanie je vo všeobecnosti vnímané ako mužský odbor, čim to podľa teba je, že v tom IT svete je tak málo žien?

Stretávaš sa možno s nejakými predsudkami zo svojho okolia?

V IT sfére je potrebné sa neustále vzdelávať, ako sa najradšej vzdelávaš ty? Máš nejaké rady a kurzy?

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store