Hardsun Talk s Lukášom

Luky, začnime kľúčovou otázkou, ktorá nám ozrejmí prečo si dnes v Hardsune :-) Aká bola tvoja cesta do spoločnosti?

Aká je tvoja pozícia?

Čím sa súčasná pozícia odlišuje od tvojej predošlej?

Ak máš porovnať korporátne prostredie a súčasné fungovanie v Hardsune, aké vnímaš rozdiely?

Čo ťa dokáže najviac motivovať?

Ako hodnotíš svoj progres od nástupu?

Za tento pomerne krátky čas si pracoval na rôznych projektoch, ktorý z nich bol pre teba najprínosnejší?

  • Pozn.red.: Projekt GearCreator si čoskoro predstavíme tiež! :-)

Čo na práci programátora najviac oceňuješ?

Aby sme ťa nepoznali len ako programátora, ale mali šancu nahliadnuť aj do tvojho súkromia, radi by sme sa dozvedeli aj to, akým činnostiam sa venuješ, keď práve nepracuješ :-)

Čo by si poradil mladším kolegom, ešte stále študentom, či niekomu, kto rozmýšľa vybrať sa cestou programátora?

Čo oceňuješ na tvojom tíme?

--

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hardsun

Hardsun

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

More from Medium

A Cautionary Tale: How Memes Tell The Joke Again and Again

The myth of the perfect productivity system.

DOES HEALTHY HAIR SYMBOLIZE HEALTHY LIFE?

Beginner to React(Part4)