Hardsun Talk s Matejom

Ahoj Maťki. Na začiatok nám skús ozrejmiť, aká je tvoja pozícia v Hardsune a čo ťa tam pred rokmi priviedlo.

Máš vystudovanú FEI v Košiciach. Ak sa pozrieš spätne, hodnotíš štúdium prínosne?

Spomínaš si na svoj prvý projekt v Hardsune? Mal si nejaké faily, či fuckupy, ktoré si pamätáš doteraz?

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Na čom zaujímavom aktuálne pracuješ?

Ako som už spomínala, si nielen programátor, ale aj skvelý muzikant. Okrem kódenia sa venuješ aj svojej kapele. Ako sa ti darí tieto sféry skĺbiť?

Momentálna situácia umelcom veľmi neprospieva. Ak sa však svet dá do normálu, kde ťa môžeme počuť hrať?

Čo počúvaš pri práci najradšej?

Máš nejakú radu pre študentov, ktorí len začinajú s programovaním, tvorbou webu alebo svojím vzdelávaním v IT oblasti?

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store