Leto v Hardsune

Cyklotúra na Bankove
Jedna z osláv v Hardsune.

Leto sme trávili samozrejme aj aktívne. Športom.

Nádhernú scenériu nám dopriali Krkavčie skaly v Zádielskej doline.

Medzirozsutce
Zaslúžený oddych po aktívnom dni na horách v Malej Fatre.
HZS Ferrata Martinky
Cestou naspäť z Martinskej hole sme si požičali kolobežky, na trošku adrenalínu :-)
HZS Ferrata Martinské hole
Niekoľko večerov sme si užili aj na ihrisku pri Amfiku.

Máme za sebou skvelé leto!

Júlia Guziová, HR Marketing Specialist

--

--

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hardsun

Hardsun

Software Development Košice, Slovakia. We empower our customers to enable or transform their business to be successful in todays modern era.